هر کجا بوى خـــــــــــــــــــــدا مى آید

هر کجا بوى خـــــــــــــــــــــدا مى آید                        خلق بین بى سر و پا مى آید

زانک جان ها همه تشنه ست                                به وى تشنه را بانگ ســــقا مى آید

 

شـــــــیرخوار کرمـــــــند و نگـــــــران                         تا که مــــــــادر ز کجا مى آید


در فراقــــــــند و هـــــمه منـــــتظرند                        کز کجا وصــــــل و لقا مى آید


از مســـــــلمان و جــــــهود و ترســا                       هر سحر بانــــگ دعــا مى آید


خــــنک آن هوش که در گوش دلــش                      ز آســـمان بانگ صــلا مى آید


گـــــــوش خـــــود را ز جفا پاک کنـید                       زانک بانـــگى ز سمــــا مى آید


گـــــوش آلوده ننوشــــد آن بانــــــگ                     هر سزایى به ســـــزا مى آید


چشـــــم آلوده مکـــن از خد و خــال                     کـــان شهنشـــــاه بقا مى آید


ور شد آلوده به اشکش مى شــوى                    زانـک از آن اشـــک دوا مــى آید


کاروان شکر از مصـــــر رســـــــــــید                     شـــــرفه گــــــام و درا مـى آید


هین خمــــــــــش کز پى باقى غزل                     شــــــــاه گوینــــده مـا مى آید

/ 1 نظر / 25 بازدید