احترام به ارزشهاپیامبر (ص ) در دوران شیرخوارگى ، نزد حلیمه سعدیه بود، حلیمه به او شیر مى داد، حلیمه داراى چند پسر و دختر بود، در نتیجه آنها برادران و خواهران رضاعى (یعنى همشیر و همشیره ) پیامبر بودند.
پیامبر (ص ) پس از آنکه به مقام پیامبرى رسید روزى (گویا در مدینه ) خواهر رضاعیش نزد او آمد، بسیار خوشحال شد، روپوش خود را براى او در زمین گسترد، و او را روى آن نشانید، سپس با رویى خوش با او به سخن پرداخت و احوال بستگان او را پرسید، و تا هنگامى که او نشسته بود، با چهره اى خندان ، با او صحبت کرد، تا اینکه او برخاست و رفت .
سپس برادر رضاعى پیامبر (ص ) آمد، پیامبر (ص ) از او نیز احترام کرد، و مدتى با هم سخن گفتند! ولى آن خوشرفتارى که پیامبر (ص ) با خواهر رضاعیش کرد، با برادرش رضاعیش نکرد. شخصى به پیامبر (ص ) عرض کرد: ((با اینکه برادر رضاعى شما، مرد بود، به او مانند خواهر رضاعیت خوشرفتارى نکردى ؟))
پیامبر (ص ) در پاسخ فرمود:
لانها کانت ابر بوالدیها منه
((زیرا آن خواهر به پدر و مادرش ، خوشرفتارتر بود)) (1).
آرى پیامبر (ص ) این گونه به ارزشها (مانند احترام به پدر و مادر) توجه داشت و احترام مى کرد.

1- اصول کافى ، ج 2، ص 161

/ 1 نظر / 32 بازدید