سوالات قرآنی

سوالات قرآنی زیبا ,مخصوص حلقه های صالحین.این سوالات باعث شور و انگیزه خوبی بین متربیان در حلقه های صالحین می شود.

 

سوره ای در قرآن به نام یکی از حشرات زحمت کش ؟  نمل

سوره ای درقرآن به نام یک زن و یک گل که دوحرف تکراری هم دارد؟  مریم

سوره ای به نام یکی از پیامبران اولوالعزم که او را در آتش انداختند و به اذن خداوند آتش تبدیل به گلستان شد؟  ابراهیم

سوره ای به نام یکی از حشرات که محصولی که تولید مکند خود قرآن گفته در این محصول شفا هست؟ اسم فارسی اون چیست؟ زنبور

 

حال اگر اول هر چهار جواب را در کنار هم بچنیم کلمه نماز بوجود می اید.

 

/ 0 نظر / 49 بازدید